Projektowanie konstrukcji nawierzchni drogowych

W obliczeniach trwałości konstrukcji nawierzchni drogowych przyjmuje się dwa kryteria:
  • trwałości zmęczeniowej warstw asfaltowych
  • odkształcenia podłoża gruntowego.
Do 2014 roku powszechnie stosowano, jako pierwsze z kryteriów, tzw. równanie Instytutu Asfaltowego. Obecnie po wprowadzeniu do stosowania nowego "Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych" zaleca się stosowanie metody AASHTO 2004. Metoda ta jest modyfikacją metody Instytutu Asfaltowego, została użyta w pracach nad nowym Katalogiem i jest metodą zalecaną do stosowania w projektowaniu indywidualnym konstrukcji.

Świadczymy usługi projektowe w zakresie:
  • projektowania konstrukcji nawierzchni drogowych podatnych i półsztywnych metodą katalogową oraz projektowania indywidualnego, 
  • projektowania konstrukcji nawierzchni sztywnych, 
  • projektowania wzmocnień nawierzchni drogowych metodą ugięć oraz metodą mechanistyczną, 
  • optymalizacji konstrukcji nawierzchni drogowych pod względem materiałów i technologii.
ABAKK Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000529017, NIP: 701 044 62 21, Regon: 147496317 Kapitał zakładowy: 5 000 zł