Analiy ekonomiczne

Podstawą rozwoju gospodarczego we współczesnym świecie jest sprawnie działająca sieć drogowa umożliwiająca terminowy przewóz towarów oraz transport osób. Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe powinny być budowane z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju oraz rachunku ekonomicznego.

W zakresie projektów drogowych realizowanych w Polsce wybór wariantów dotyczących sieci drogowej jest często prowadzony z uwzględnieniem analizy kosztów i korzyści (AKK, ang. Cost-Benefit Analysis, CBA). Analiza AKK służy do oceny efektywności inwestycji na podstawie całości przewidywanych kosztów i korzyści w analizowanej perspektywie czasowej. W takich opracowaniach, poza typowymi aspektami ekonomicznymi, uwzględnia się dodatkowo skwantyfikowane koszty społeczne i środowiskowe.

Ocena cyklu życia (LCA, ang. Life-Cycle Assessment) oraz analiza kosztu cyklu życia (LCCA, ang. Life Cycle Cost Analysis) są dość zbliżone i zwykle przyjmuje się, że LCA stanowi LCCA powiększoną o skwantyfikowane analizy środowiskowe. Istotą tych ocen jest zastosowanie szerokiego podejścia do badanego zagadnienia, obejmującego pełen cykl, tzn. od powstania poprzez eksploatację aż po zagospodarowanie odpadu.

Najczęściej przedmiotem analizy LCCA jest ocena efektywności ekonomicznej inwestycji wg przyjętych scenariuszy budowy i utrzymania dróg lub innych obiektów budowlanych. W analizie uwzględnia się koszty ekonomiczne, środowiskowe i społeczne w celu określenia wskaźników ekonomicznych takich jak: 

  • wskaźnik wewnętrznej stopy zwrotu uwzględniający zdyskontowane przepływy pieniężne, 
  • porównanie różnicy pomiędzy zdyskontowanymi przepływani pieniężnymi, a nakładami początkowymi, 
  • obliczenie wskaźnika efektywności ekonomicznej na podstawie stosunku korzyści do kosztów inwestycji.

W zakresie analiz ekonomicznych świadczymy usługi w sektorze budownictwa drogowego, mostowego oraz kubaturowego w zakresie:

  • analiz LCA (Life-Cycle Analysis) oraz analizy LCCA (Life-Cycle Cost Analysis),

  • opinii i ekspertyz w zakresie ilościowej oceny skutków stosowania technologii i rozwiązań konstrukcyjnych w aspekcie ich oddziaływania na środowisko,

  • analiz mających na celu wspomaganie podejmowania decyzji o wyborze danego rozwiązania technicznego i technologicznego.ABAKK Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000529017, NIP: 701 044 62 21, Regon: 147496317 Kapitał zakładowy: 5 000 zł