ABAKK Sp. z o.o.

Misją ABAKK Sp. z o.o. jest wdrażanie oraz propagowanie innowacyjnych rozwiązań w budownictwie drogowym, mostowym oraz kubaturowym zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz rachunkiem ekonomicznym.

ABAKK jest spółką, która w swojej działalności wykorzystuje potencjał ludzki najlepszych specjalistów z dziedziny nowych technologii, ekonomii i ochrony środowiska. ABAKK zajmuje się transferem wiedzy do gospodarki oraz wdrażaniem osiągnięć prac badawczo-rozwojowych w branży budowlanej.


ABAKK Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000529017, NIP: 701 044 62 21, Regon: 147496317 Kapitał zakładowy: 5 000 zł