ABAKK Sp. z o.o.

Misją ABAKK Sp. z o.o. jest wdrażanie oraz propagowanie innowacyjnych rozwiązań w budownictwie drogowym, mostowym oraz kubaturowym zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz rachunkiem ekonomicznym.

ABAKK jest spółką, która w swojej działalności wykorzystuje potencjał ludzki najlepszych specjalistów z dziedziny nowych technologii, ekonomii i ochrony środowiska. ABAKK zajmuje się transferem wiedzy do gospodarki oraz wdrażaniem osiągnięć prac badawczo-rozwojowych w branży budowlanej.

Świadczymy usługi w zakresie:
  • doradztwa specjalistycznego i consultingu, 
  • projektowania konstrukcji nawierzchni drogowych podatnych i półsztywnych metodą katalogową i metodą empiryczno-analityczna, 
  • projektowania konstrukcji nawierzchni sztywnych, 
  • projektowania wzmocnień nawierzchni drogowych metodą ugięć oraz metodą mechanistyczną, 
  • optymalizacji konstrukcji nawierzchni drogowych, 
  • analiz LCA (Life-Cycle Analysis) oraz analizy LCCA (Life-Cycle Cost Analysis), 
  • opinii i ekspertyz w zakresie ilościowej oceny skutków stosowania technologii i rozwiązań konstrukcyjnych w aspekcie ich oddziaływania na środowisko, 
  • analiz mających na celu wspomaganie podejmowania decyzji o wyborze danego rozwiązania technicznego i technologicznego, 
  • doradztwa w zakresie kreowania ekologicznego wizerunku firmy. 

Odbiorcą usług są budowlane firmy wykonawcze, biura projektowe, specjalistyczne laboratoria, jednostki centralne i samorządowe oraz inwestorzy prywatni, banki, firmy brokerskie i ubezpieczeniowe.
ABAKK Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000529017, NIP: 701 044 62 21, Regon: 147496317 Kapitał zakładowy: 5 000 zł